注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

花样童年

2013届五班

 
 
 

日志

 
 
 
 

一年级拼音过关纸(二)  

2013-09-30 08:23:47|  分类: 学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第五课         一、  拼一拼,读一读
hé huā    hé ɡé    yí ɡè    hú tu   huǒ ɡuō   ɡuā ɡuǒ    hǔ pò

huā duǒ   ɡē ɡe   lí huā   huà huà    há mɑ   huǒ bǎ   kuā dà

luò tuo   huá huá tī    bō luó   tuō dì   ɡuō lú   hā mì ɡuā

wǒ ɡuó   huā bù   kuà bù   luó bo   kě wù   kè huà   kè kǔ

ɡū ɡu    mó ɡu
二、认字
荷花    哥哥     弟弟     个人      画画

第六课         一、  拼一拼,读一读

xià  qí   jí ɡé   yì qǐ   xī ɡuā   ɡuó  jiā   xí tí   xǐ yī fu  

xì jù   yú  xiā   jī  qì   jú  huā   jì xù   dǎ qì   ɡē qǔ  

ɡuò qù   fù xí   dā jī mù   huò qǔ   xī  qí   jiā fǎ    lì 

qià qià    huà  jiá     qì tǐ   xǐ yī jī     mǔ jī   bō luó         

 

二、        认一认
上下  洗衣服   小鸡

 

第七课     一、拼一拼,读一读
zǔ mǔ   ɡ   wà zi   cí yǔ   zǐ sè   zá jì   fǎ zé   luō suo

ɡé    zǐ dì   zì mǔ   zuò huà    zì mǔ    jì cè   ɡē cí   jí cù

zì sī   ɡuó  sī jī   fù zé   cí qì   fù sū   zǐ xì   yú cì

sù shuō   qǐ sù     cū xì   tǔ sī   sú  yǔ    yā zi sè sù   dà zì

zuò hè kǎ    huǒ sù    zì jǐ   sù dù   wū zi     suǒ yǐ

suǒ nà     duō suo     cā bō li    zuò cuò   


二、认读生字
做贺卡   过不了   快乐


第八课       一、        拼一拼,读一读
zhā huā   chē zhá   né zhɑ   zhé mó   dǎ zhé   zhè lǐ   dú shé

yì zhī    shù zhī   ɡuǒ zhī   zhī shi   zhí bǐ   zhú zi

qí chē   qì chē   shǔ shù   shù zì   rì lì     rì chū     zhí rì

zhì qì   zhì xù   là zhú    shī zhǔzhù yì    zhuā zhù    zhuǎ zi

zhuō zi   zhuó mo    dú shū   ɡuǒ  

二、        认读生字
日出  读书  骑车  画画   说话

(如果发下去的拼音纸内容模糊或看不清,可自行复制、放大打印)

  评论这张
 
阅读(111)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018